جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ارسوف

بندر کوچکی در فلسطین و نام نبردی از سلسله جنگهای صلیبی که در همین محل رخ داده است.

ارسوی، محمد عاکف --> محمد عاکف اِرسوی

ارش (1)

اصطلاحی به چند معنا در فقه و حقوق، اقسام و احکام آن

اَرَش (2)

نوعی مقیاس طول

ارشاد

اصطلاح عرفانی در مورد بحث قرآنی رجوع شود به هدایت

الارشاد

کتابی مهم در کلام از عبدالملک جوینی (قرن5)

ارشاد الاریب الی معرفة الادیب --> یاقوت حموی

ارشادالزراعه --> ابونصری هروی، قاسم ین یوسف

ارشاد القاصد --> ابن اَکفانی،‌شمس الدین محمد

ارشدالدوله

معروف به علی خان کاردی از سرداران و نزدیکان محمدعلی شاه قاجار (قرن13و14)

ارشذونه --> اُرجُذونه

اَرشگول

شهری قدیمی در ساحل مدیترانه در الجزایر

ارشمیدس

ریاضی دان یونانی (قرن3ق. م)

ارض --> زمین (1)

ارض روم --> ارزروم