جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ارسلان، خاندان

از خاندانهای قدرتمند دروزی و از رقبای خاندان جنبلاط در لبنان

ارسلان ارغون

برادر ملکشاه سلجوقی که پس از مرگ او ادعای سلطنت کرد و مدتی بر خراسان به استقلال فرمان راند(قرن5)

ارسلان بابا --> یَسَوی، احمد

ارسلان بساسیری --> بساسیری، ابوالحارث ارسلان مظفر

ارسلان بن سلجوق --> سلجوقیان

ارسلان بن طغرل

سلطان سلجوقی عراق (قرن6)

ارسلان جاذب

از سرداران سلطان محمود غزنوی و حاکم خراسان - از قدیمی ترین آرامگاههای ایران در نزدیکی تربت جام (قرن4)

ارسلان خان

علاءالدوله ارسلان خان محمد بن سلیمان، سلطان قره خانیان غرب (قرن5و6)

ارسلان شاه بن طغرل شاه --> سلجوقیان

ارسلان شاه بن کرمانشاه --> سلجوقیان

ارسلان شاه بن مسعود --> غزنویان

ارسلان مشهدی --> قاسم ارْسلان

ارسنجان

شهری در استان فارس

ارسنجانی، حسن

روزنامه نگار و سیاستمدار ایرانی (قرن14)

ارسنجانی، خاندان

از مهمترین خاندانهای خوشنویس دوره قاجار (قرن13)