جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ارزاق

از مسائل مهم کلامی

ارزروم

از شهرهای بزرگ شرق ترکیه

ارزروم، عهدنامه

معاهده ای میان ایران و عثمانی در عهد قاجار (قرن13)

اَرزَن (1)

دانه گیاهی از تیره گندمیان

اَرزَن (2)

نام چند شهر در شرق آناتولی

ارزنة الروم --> ارزروم

ارزنجان

شهر و استانی در آناتولی شرقی

ارزنجانی، عمر بن عبدالمحسن

فقیه حنفی (قرن8)

ارژن --> دشت ارژن

ارژنگی، رسام

نقاش مشهور ایرانی (قرن13و14)

ارس

رودی که از ترکیه سرچشمه می‌گیرد و با گذر از مرز ارمنستان، ایران، و آذربایجان به رود کُر می ریزد.

ارساری

از طوایف عمده ترکمن در آسیای مرکزی

ارسال المثل --> مَثَل

ارسباران

منطقه ای کوهستانی در شمال آذربایجان

ارسطو

فیلسوف یونانی معروف به معلم اول (قرن 4 قبل از میلاد)