جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ارث

اصطلاحی فقهی و حقوقی به معنای انتقال دارایی و حقوق شخص درگذشته به شخص زنده که با رعایت شرایط و موازین خاصی انجام می‌شود.

ارجاء --> مرجئه

اَرجان

نوعی درخت بومی کشور مراکش

اَرَّجان

شهری قدیمی در استان فارس

اِرْجانی، ابویحیی زکریا

از سران قبیله بربری نفوسه و آخرین امام اباضی در شمال آفریقا(قرن3)

اَرَّجانی، ناصح الدین ابوبکر

شاعر عرب (قرن5)

اُرجُذونه

یا "ارشذونه"، قلعه نظامی و شهری قدیمی در استان مالقه در جنوب شرقی اندلس

ارجوزه --> رَجَز

اِرجیاس

مرتفع ترین کوه در آناتولی مرکزی واقع در جنوب شهر قیصریه در ترکیه

اَرْجیش

شهری باستانی در امتداد شمال شرقی دریاچه وان در ترکیه

ارچنگ، احمد

بافنده و طراح فرش ایرانی (قرن14)

اردبیل

استان و شهری در شمال غربی ایران - اردبیل، مسجد جامع: مسجدی متعلق به قرن 3و4

اردبیلی، آقا سید یونس

از علمای مبارز ایران (قرن14)

اردبیلی، احمد بن محمد --> مقدس اردبیلی، احمد بن محمد

اردبیلی، محمد بن علی

رجال شناس امامی و صاحب کتاب مشهور "جامع الرواة" (قرن12)