جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

اذرعات --> دَرعا

اذرعی، احمد بن حمدان

فقیه شافعی (قرن8)

اِذن --> اجازه؛اجازه (1)

ارابه

از ابزارهای نخستین برای حمل و نقل که در تحول تاریخ بشر نقشی بنیادین داشته است.

ارّابه ران

صورت فلکی

ارادت

اصطلاح عرفانی به معنای پیوستن قلبی مرید به مراد

اراده (1)

اصطلاحی با معانی خاص در کلام، فلسفه و عرفان - در کلام - در فلسفه

اراده (2) --> فرمان

اَراغون

یا آراگون، ایالتی در شمال شرقی اسپانیا

اراک

نام شهری در ایران با نام تاریخی سلطان آباد

اراکی، محمد علی

از علما و فقهای شیعه (قرن14و15)

ارامنه

قوم ارمنی، پیوندها و مناسبات آن ها با اقوام و دولتهای مسلمان - عقاید و باورها - ارمنی، زبان و ادبیات

ارّان

نام عربی ناحیه‌ای قدیمی در شرق قفقاز میان رودهای کر و ارس، کمابیش منطبق با آلبانیای باستان

اُران --> وهران

ارانی، تقی

روشنفکر مارکسیست و از متفکران تأثیرگذار در شکل گیری حزب توده(قرن13و14)