جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

آطنه (1) --> اَدَنه

آطنه (2) --> آتن

آغا --> آقا

آغاثاذیمون

حکیم، شیمیدان و دانشمند مصر باستان

آغاجاری

شهری در خوزستان

آغاجری

از قبایل ترکمان در ایران

آغاجی

عنوانی دیوانی در دوره غزنوی و سلجوقی به معنای واسطه بین سلطان و رعیت

آغاجی بخارایی، علی بن الیاس

امیر و شاعر عهد سامانی (قرن3)

آغا حسین پاشا

فرمانده نظامی،از وزرای عثمانی در عهد محمود دوم و از چهره های اصلی در انحلال ینی چری (قرن13)

آغاحشر کشمیری

نمایشنامه نویس اردو (قرن13و14)

آغریبوز

نام ترکی جزیره یونانی "یوبیا" که در قرن 9 به تسخیر ترکها درآمد.

آغری داغ --> آرارات

آغمات --> اَغمات

آفاق الدوله ( تاجماه)

از زنان فرهیخته و مترجم دوره مشروطه و نخستین زنی که به ترجمه متون ادبی نمایشی دست زد(قرن13و14)

آفاقیها

عنوان گروهی که در دوره بهمنشاهی، عادلشاهی، قطبشاهی و نظامشاهی به تدریج از ایران، عراق و حجاز به دکن مهاجرت کردند.