جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ادویه

هر گونه ماده اثرگذار (سمی یا معالج) بر بدن انسان

اِده، امیل

رئیس جمهور لبنان و رهبر حزب ائتلاف ملی لبنان(قرن14)

ادهم، خلیل --> اِلدِم، خلیل ادهم

ادیب الممالک فراهانی

کاتب و شاعر ایرانی (قرن13)

ادیب پیشاوری، احمد

شاعر ایرانی (قرن13و14)

ادیب خوانساری، اسماعیل

نخستین خواننده مرد در رادیوی ملی ایران (قرن14)

ادیب شیبانی کاشانی، احمد

شاعر و مورخ ایرانی عصر قاجار (قرن13)

ادیب صابر ترمذی، شهاب الدین

شاعر ایرانی (قرن6)

ادیب طوسی، محمد امین

شاعر، نویسنده و محقق ایرانی (قرن13و14)

ادیب نطنزی، بدیع الزمان

شاعر و لغوی ایرانی، دارای اشعار و دیوانی به زبان عربی (قرن5)

ادیب نیشابوری

نسبت دو ادیب و شاعر ایرانی (قرن13) - شیخ عبدالجواد، ادیب اوّل - محمدتقی ادیب نیشابوری، ادیب دوّم

اَدّی شیر

کشیش کلدانی عراقی، مورخ و لغت شناس (قرن13و14)

ادیم بن حر جعفی

از اصحاب امام صادق (ع) (قرن2)

اذان

مباحث فقهی و روایی اذان

اذرُح

ناحیه ای در غرب اردن