جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

اخیضر

بنایی تاریخی شامل کاخ و مسجد در 40 کیلومتری جنوب غربی کربلا متعلق به عصر عباسی

اخیضر، بنی

خاندان علوی حاکم بر مکه و یمامه (قرن3-4)

اداء و قضاء

اصطلاح فقهی در مبحث عبادات و برخی مباحث دیگر

ادا جعفری

شاعره پاکستانی (قرن14)

ادارسه --> ادریسیان

اداره

سازمانهایی که رتق و فتق امور کشور را از نظر سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ... برعهده دارند.

اَدایی

تخلص چند تن از شاعران فارسیگو (قرن10و11) - ادایی شیرازی - ادایی اصفهانی - ادایی یزدی

ادب

اصطلاح ادبیات عرفانی

ادب / ادبیات

در زبان فارسی به معنای فرهنگ واخلاق نیک - در ادبیات عرب نوین به معنی کارهای ادبی - در ادبیات کلاسیک عرب

ادب، عبدالله بیگ بن احمد

تخلص شاعری کرد زبان، دارای اشعار عامیانه (قرن13)

ادب الصغیر --> ابن مقفّع، عبدالله

ادب القاضی

عنوانی مشترک برای تعدادی از نوشته های فقهای مذاهب اسلامی درباره آداب قضا و شرایط قاضی

ادب الکاتب

کتابی تألیف ابن قتیبه به عربی (قرن3)

ادب الکبیر --> ابن مقفّع، عبدالله

ادب المفتی --> فتوا