جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

اخوان الجمهوریین، حزب --> طه، محمود محمد

اخوان الصفا

گروهی از باطنیان و فلاسفه در دوران اسلامی؛ نام مستعار نویسندگان رسائل اخوان الصفا و خیلان الوفا (نوشته شده در قرن 4)

اخوان المسلمین

جنبش سیاسی مذهبی در مصر به رهبری حسن البنا - در دیگر کشورهای عربی - اسلامی

اخوان ثالث، مهدی

شاعر ایرانی (قرن14)

اخوانیات

انواع نامه های دوستانه در مقابل "سلطانیات" که احکام و فرامین سلطان را شامل می شد.

اخوت --> برادری

اخوت، انجمن

مجمعی غیرسیاسی و صوفی مسلک که میرزاعلی خان ظهیرالدوله در 1307 بنیاد نهاد.

اخوی، نصرالله --> تقوی، سید نصرالله اخوی تهرانی

اخوینی بخاری، ابوبکر ربیع --> هدایة المتعلمین فی الطب

اخیار --> رجال غیب

اخیان

گروهی از اهل فتوت که در اواخر عصر سلجوقیان نخست در آناطولی ظهور کردند و مدتی بعد در تشکیل دولت عثمانی نقش مهمی ایفا کردند (قرن6)

اخی اِورَن

از زهاد ترک (قرن10)

اخی بابا --> اخیان

اخیسخه --> آخسقه

اخی شرف الدین، مسجد و مقبره

مسجد و مقبره ای در آنکارا (قرن7)