جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

اخسخه --> آخسقه

اخسیکتی، اثیرالدین --> اثیر اخسیکتی

اخسیکث

پایتخت فرغانه و مقر امیران در قرن 4

اخسیکثی، محمد بن محمد

فقیه حنفی (قرن7)

اُخشُنبه

صورت عربی نام قدیمی شهر و شهرستانی در جنوب غربی اندلس

اِخشید

لقب حکمرانان ایرانی سغد و فرغانه پیش از اسلام

اخشیدیان

سلسله ای از امرای مصر که زمانی نیز در شام و دمشق فرمانروایی داشتند (قرن4)

اخشیدیه --> ابن اخشید، ابوبکر احمد بن علی

اخضری، عبدالرحمان بن محمد

مؤلف الجزایری، دارای آثاری در منطق، حساب، رساله ای منظوم در هیئت رساله ای در مذهب مالکی (قرن 10)

اخطب خوارزم، موفق بن احمد

عالم و محدث (قرن4و5)

اَخْطَل، غیاث بن غوث

شاعرعرب (قرن1)

اخطل صغیر، بشارة بن عبدالله

روزنامه نگار و شاعر لبنانی (قرن14)

اخفش

لقب چند تن از نحویان عرب (قرن2و3) - اخفش الاکبر - اخفش الاوسط - اخفش الاصغر

اخفش دمشقی، هارون بن مصعب

عالم قراءت (قرن3)

اخفش صنعانی، صلاح بن حسین

مؤلف و فقیه زیدی (قرن13)