جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

اختلاف الحدیث

شاخه ای از علوم حدیث شامل مقایسهء محتوایی احادیث

اختلاف العلماء --> علم الخلاف

اختیار --> جبر و اختیار؛اراده (1)؛فعل (2)

اختیارات (اصطلاح ادبی) --> مختارات

اختیارات (اصطلاح نجومی) --> احکام نجوم

اختیارات بدیعی

فرهنگ واژه های پزشکی به فارسی از علی بن حسین انصاری (قرن8)

اختیارالدین، قلعه

قلعه ای در هرات، معروف به قلعه حصار (قرن7)

اختیارالدین تربتی --> ابن غیاث الدین، اختیارالدین

اختیارِ مُنشی

خوشنویس ایرانی، استاد خط نستعلیق (قرن10)

اختیاریّه

نخبگان در رسته نظامی عثمانی

اخراجات

گونه ای مالیات فوق العاده

اَخرَس، عبدالغفار بن عبدالواحد

شاعر عراقی (قرن13)

اخرم، علی بن احمد

حافظ حدیث (قرن5)

اُخری/ اخرید

سابقا نام بیرقی در دوره عثمانی و امروزه نام شهری در بخش جنوب غربی یوگسلاوی سابق

اخستان بن منوچهر --> شروانشاهان