جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

آص، قوم --> آلان

آصف الدوله

عنوان چندین صاحب منصب، امیر و صدراعظم عصر قاجار - اللهیارخان، صدراعظم دوره فتحعلیشاه؛ - حاج غلامرضاخان، چاپارباشی و امیر توپخانه و والی خراسان؛ - حاج محمدقلی خان، رئیس تشریفات دربار محمدشاه؛ - میرزاعبدالوهاب خان، صاحب منصب دولتی و شاعر در دوره قاجار؛ - م

آصف الدوله، محمد یحیی علیخان بهادر

فرمانروای اَوَده (قرن12و13)

آصف اللغات

فرهنگ فارسی تألیف احمد عزیز نائطی (قرن14)

آصف بن برخیا

وزیر سلیمان نبی (ع) و اهمیت آن در روایات اسلامی

آصف جاه، نظام الملک قمرالدین

از امرای دربار اورنگ زیب، بنیانگذار سلسله نظام حیدرآباد دکن و شاعر پارسی گوی هند (قرن11و12)

آصف جاهیان

سلسله ای در حیدرآباد دکن (قرن12)

آصف حالت چلبی --> چلبی، آصف حالت

آصف خان، ابوالحسن

از درباریان قدرتمند و متنفذ دوران جهانگیر و شاهجهان (قرن11)

آصف خان، خواجه غیاث الدین

دولتمرد ایرانی الاصل دوره اکبرشاه (قرن10)

آصف خان، عبدالمجید

از سرداران مغول و حاکم دهلی در زمان اکبر شاه (قرن10)

آصِف خان قزوینی

شاعر فارسی گوی هند، مورخ و از امیران دربار بابریان (قرن10و11)

آصفی قهستانی --> آصفی هروی

آصفیه، کتابخانه

کتابخانه ای مهم و معتبر در حیدرآباد دکن دارای نسخ چاپی و خطی فراوان به زبانهای فارسی، عربی، اردو و سایر زبانهای شبه قاره

آصفی هروی

شاعر ایرانی دوره تیموریان (قرن9و10)