جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

احمدو لُبّو

رئیس دینی طایفه فولانی (قرن13)

احمد هاشم

شاعر و مقاله نویس ترک (قرن13و14)

احمدی

سکه ای که بعد از احمد بن طولون رواج پیدا کرد.

احمدی، بندر

دومین شهر کویت

احمدی، تاج الدین ابراهیم بن خضر

شاعر دیوانی عثمانی (قرن9)

احمد یادگار

مورخ هندی و مولف کتاب تاریخ شاهی، معروف به تاریخ افاغنه (قرن10و11)

احمد یار

شاعر پنجابی، صاحب آثاری داستانی برگرفته از منابع محلی،اسلامی و هندی (قرن12و 13)

احمدی الیافعی، صلاح بن احمد

شاعر یمنی که قصاید سیاسی و اجتماعی او مشهور است (قرن13و14)

احمد یَسوی --> یَسَوی، احمد

احمدیلیان

امیران مراغه و روئین قلعه (قرن6و7)

احمد ینالتگین

فرمانده ترک دوره غزنویان که علیه سلطان مسعود اول شورش کرد (قرن4و 5)

احمدیّه (1) --> شاه عبدالعزیز دهلوی؛مجددیه

احمدیّه (2)

از فرقه های مذهبی در هند که غلام احمد قادیانی آن را تأسیس کرد (قرن 13).

احمر، علی بن مبارک

لغوی بصری (قرن2)

أحنف العُکْبَری، عقیل بن محمد

شاعر طنزپرداز قرن4