جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

احمد لُر

از پیروان فرقهء مذهبی- سیاسی حروفیه که در صدد قتل شاهرخ تیموری برآمد (قرن9)

احمد لطفی افندی --> لطفی افندی، احمد

احمد محمد جمال

مفسر و فقیه بزرگ اهل مکه (قرن14و15)

احمد مِدْحَت افندی

نویسنده، روزنامه نگار، رمان نویس و ناشر عثمانی (قرن13)

احمد مشهدی

شاعر، خوشنویس نستعلیق و از شاگردان میرعلی هروی (قرن10و11)

احمد منیر بهاءالدین

خطاط عثمانی، آهنگساز و شاعر (قرن12)

احمد موسی

نگارگر نوآور و صاحب مکتب ایرانی (قرن8)

احمد ناصری سلاوی --> ناصری سلاوی، احمد بن خالد

احمد ندیم --> ندیم، احمد

احمد نظام شاه

یا "ملک احمد بحری"، مؤسس دولت نظام شاهی احمدنگر (قرن9و10)

احمدنگر

شهری در ایالت مهاراشترا در غرب شبه جزیره هندوستان

احمد واصف افندی --> واصف، احمد افندی

احمدو بلّو

اولین نخست وزیر نیجریه که باعث یکپارچگی مسلمانان آنجا شد

احمدو بَمبه --> مریدیّه (1)

احمد وفقی افندی

خطاط، شاعر و آهنگساز ترک (قرن12)