جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

احمد رفائی

از رادیکاترین مصلحان اسلامی جاوه (قرن12و13)

احمد رفیق آلتین آی

استاد تاریخ دانشگاه استانبول و محقق تاریخ (قرن14)

احمد رومی (1)

عارف اهل آناطولی (قرن7 و8)

احمد رومی (2)

خوشنویس خط سته (قرن8)

احمد زکی پاشا

ادیب و عالم مصری (قرن14)

احمد ساربان --> ساربان، احمد

احمد سرهندی --> سرهندی، احمد

احمدسلطان افشار

امیر قزلباش دوره صفویه (قرن10)

احمد سنوسی بن عبدالرحیم

از علما، مبارزان و فعالان سیاسی اندونزی (قرن13و14)

احمد سوم

بیست و سومین سلطان عثمانی (قرن11و12)

احمد سوم، کتابخانه --> طوپقاپی سرای

احمد سهروردی

خطاط ایرانی، از استادان خط ستّه (قرن7)

احمد شاه

نام چند تن از پادشاهان مسلمان هندوستان (قرن12): - احمدشاه اول، دوم و سوم از امرای بهمنی - احمدشاه بن محمدشاه شمس الدین امیر بنگال - احمدشاه اول و دوم امرای گجرات

احمد شاه بهادر

"ابونصر مجاهدالدین" امپراطور مغول هند (قرن12)

احمد شاه درانی

اولین امیر سدوزایی افغانستان و مؤسس سلسله درانی (قرن12)