جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

احمد جواد پاشا --> جواد پاشا

احمد جودت پاشا

مورخ، حقوقدان، سیاستمدار، و اندیشمند اصلاح طلب عثمانی (قرن13و14)

احمد حسام الدین

متصوف و مفسر (قرن13و14)

احمد حکمت

داستان نویس و روزنامه نگار ترک (قرن13و14)

احمد حمدی، سربست زاده

مفسر متأخر و شاعر (1864-1939)

احمدخان

از سرداران و خویشاوندان شاه سلطان حسین صفوی و از مدعیان سلطنت (قرن 12)

احمد خان ابدالی --> احمد شاه درانی

احمد خان مقدم

حکمران تبریز و مراغه در اواخر دورهء‌ زندیه و اوایل قاجار (قرن13)

احمد داعی --> داعی، احمد بن ابراهیم

احمد دوم

بیست و یکمین سلطان عثمانی (قرن11)

احمد راسِم

روزنامه نگار و داستان‌نویس ترک (قرن13و14)

احمد رسمی

دولتمرد و مورخ عثمانی (قرن12)

احمد رضا

سیاستمدار ترک و از رهبران جنبش ترکهای جوان (قرن13و14)

احمد رضا بریلوی --> بریلْوی، احمدرضا

احمد رضوان

شاعر عثمانی (قرن 10)