جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

احمد بیگ ترکمان --> آق قوینلو

احمد پاشا

وزیر عثمانی، حاکم بغداد، شهرزور و کرکوک (قرن12)

احمد پاشا، خائن

وزیر عثمانی و والی مصر در عهد سلطان سلیمان قانونی (قرن10)

احمد پاشا، قره --> قره احمد پاشا

احمدپاشا، مجموعه --> طوپقاپی سرای

احمد پاشا بروسه لی

شاعر عثمانی (قرن9)

احمد پاشا بنوال --> بنوال، کلود الکساندر

احمد پاشا کوچوک

وزیر و سردار نظامی عثمانی در عهد سلطان مراد چهارم (قرن11)

احمد پاشا گدیک

سیاستمدار و صدراعظم عثمانی در عهد سلطان محمد فاتح(قرن9)

احمد پاشا ملک --> ملک احمد پاشا

احمد تکودار/ احمد تگودار --> تگودار، احمد

احمد جابر الصباح --> آل صبّاح

احمد جام

عارف ایرانی دوره سلجوقی (قرن5و6) - مجموعه شیخ جام: آرامگاه، خانقاه، مسجد و مدرسه ای در تربت جام

احمد جلال الدین دده

شاعر و موسیقی دان ترک (قرن14)

احمد جلایر --> جلایریان