جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

یوشع بن نون

از انبیاء تورات

یوشکویچ، آدولف

مورخ ریاضیان و خاورشناس روس که در مورد علوم دوره اسلامی پژوهشهایی نموده است (قرن14).

یوکنَکی، ادیب احمد

ادیب و از شعرای متقدم زبان ترکی (قرن6)

یوگ --> ایام العالم

یوگسلاوی، مسلمانان

بررسی وضعیت مسلمانان بویژه در دو منطقه سنجاک و کوزوو

یوگ یاکارتا

ناحیه و سلطان نشینی خودمختار در جاوه اندونزی

یولبارس خان

رهبر اویغور شورشیان مسلمان در شرق ترکستان یاسین کیانگ ( قرن 20 )

یوم

در قرآن

یوم الحساب --> قیامت

یونان

- یونان باستان - یونان تحت سلطه عثمانی - یونان فعلی

یونتم، علی جانب

شاعر و نویسنده ترک (قرن14)

یونجه

گیاهی علفی و چند ساله با خواص دارویی

یونس

پیامبری که در قرآن ذکر شده است.

یونس، سوره

دهمین سوره قرآن

یونس اِمْرِه

شاعر و صوفی عثمانی (قرن9)