جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

یوسف (ع)

- نام پیامبر بنی اسرائیل - در افسانه

یوسف، سوره

دوازدهمین سوره قرآن

یوسف، علی

روزنامه نگار و سردبیر مصری (قرن13)

یوسف، محمد

اولین نخست وزیر غیر پشتو در 1963 که به زنان حق رأی اعطا کرد (قرن14)

یوسف آشتیانی، میرزا --> مستوفی الممالک

یوسف ادریس

قصه نویس و نویسنده مصری (قرن14و15)

یوسف اشعر --> ذونُواس

یوسف افندی --> یوسف زاده، عبدالله بن محمد

یوسف الَبْرم --> بَرْم، یوسف بن ابراهیم

یوسف الفاسی

پزشک یهودی در شمال آفریقا، دوست و همکار ابن الهیثم (قرن11)

یوسف الفهری

حاکم اندلس (قرن1و2)

یوسف بن ابی الساج --> ابن ابی الساج

یوسف بن تاشفین

مؤسس سلسله مرابطون اندلس (قرن5)

یوسف بن حسن

سلطان مراکش قرن(14)

یوسف بن حسین رازی

عارف و محدث (قرن3)