جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

یواقیت العلوم و دراری النجوم

دایره المعارفی به فارسی که به صورت سوال و جواب نگارش یافته و حوزه‏های مختلف علوم را در بر می‏گیرد و منسوب به امام محمد غزالی یا امام فخر رازی است (قرن6).

یوحنا اسد الغرناطی --> لئوی آفریقائی

یوحنا القس

ریاضیدان و مترجم کتابهای یونانی (قرن4)

یوحنا بن داوود --> ترجمه

یوحنا بن سرافیون --> ابن سَرافیون

یوحنا بن ماسویه --> ابن ماسویه

یوحنای دمشقی

عالم الهی کلیسای یونان (قرن1و2)

یوخاری باش --> قاجار، ایل

یوداسف و بلوهر --> بلوهر و یوداسَف

یورت

اصطلاحی در عثمانی به معنای محل اقامت اردو و لشکر

یورداقول، محمد امین

شاعر ترک، پیشگام در شعر نو و هجایی (قرن13و14)

یوروک ها

اصطلاحی برای طوایف ترک در آسیای صغیر و شبه جزیره بالکان

یوز

جانوری گوشتخوار از خانواده گربه سانان

یوزباشی

اصطلاح نظامی به معنای فرمانده دسته های صد نفری، در دوره صفوی و قاجار

یوزغاد

قضا و روستا و سنجقی در آسیای صغیر