جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

یُمنی، محمد امین

شاعر ترک، دارای آثاری به زبان فارسی (قرن13و14)

یموت

یکی از دو طایفه بزرگ ترکمن ساکن در ترکمن صحرا

یموت بن مُزَرّع عبدی

نحوی، قاری، شاعر و اخباری عرب (قرن3)

یمیشجی، حسن پاشا

از صدراعظمهای عثمانی (قرن10)

یمین

معمول ترین اصطلاح مسلمانان برای سوگند - احکام فقهی و مباحث اخلاقی

یمینی شریف، عباس

شاعر و نویسنده ایرانی ادبیات کودکان (قرن14)

ینّایر

عیدی مشترک میان مسلمانان و مسیحیان در شمال آفریقا

یَنْبُع

بندری کوچک و شهری در جنوب عربستان

ینی جامع، مجموعه

مجموعه ای تاریخی در استانبول شامل مسجد و آرامگاه (قرن11) - کتابخانه

ینیجه حصار --> آناطولی حصاری

ینی چری

سپاهی متشکل از سربازان ممالک فتح شده که در کودکی به دربار عثمانی آورده می شدند.

ینی سو

ناحیه ای در آسیای مرکزی

ینی شَهر (1)

شهری در شمال غربی آناطولی

ینی شهر (2)

نام عثمانی شهر لاریسه از شهرهای یونان

ینی عثمانلی لر --> نوعثمانیان