جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

یقینیّات

اصطلاح منطقی به معنای قضایایی که به واسطه آنها تصدیق یقینی حاصل می‌شود.

یکتا، رئوف

موسیقی دان ترک (قرن13و14)

یکن، ولی الدین

شاعر و ادیب مصری (قرن 13و14)

یلچیکتای

نام دوتن از سرداران مغول: - فرمانده ارتش چنگیزخان و مسئول ویرانی هرات (قرن7) - ژنرال مغولی در ایران (قرن7)

یلدرم،‌ سجاد حیدر

شاعر اردو زبان

یلدوز --> تاج الدین یلدوز

یلواج، محمود --> محمود یلواج

یَلَوَچ / یلواج

قصبه ای در ولایت قونیه

یلوه

شهر و ناحیه ای در ترکیه واقع در ساحل جنوبی دریای مرمره

یمامه

امروزه شهری در عربستان سعودی و در گذشته، ناحیه ای در مرکز عربستان

یمکان

دره ای در بدخشان مدفن ناصرخسرو

یمن

کشوری در شبه جزیره عربستان - معماری

یمنلی، حسن پاشا

والی یمن (قرن10)

یَمَنی، حسین بن قاسم

امیر و فقیه زیدی یمن (قرن11)

یمنی، عبدالباقی بن عبدالمجید

ادیب و تراجم نویس (قرن7و8)