جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

یعقوبی، سلیم

شاعر و مؤلف فلسطینی (قرن13و14)

یعقوبیّان

از فرق مسیحی که آرای آنها در میان متکلمان مسلمان مطرح است.

یَعلی بن امیّه

از صحابه

یعوق

نام بتی در عصر جاهلیت، ذکر شده در قرآن

یغما ، مجله --> یغمایی، حبیب

یغمای جندقی، ابوالحسن

غزلسرای ایرانی دوره محمدشاه قاجار(قرن13)

یغمایی، حبیب

شاعر و روزنامه نگار ایرانی (قرن13و14)

یغمُراسَن

شاخه ای از بربرهای زناته در تلمسان (قرن7)

یَغنابی، زبان

از زبانهای ایرانی نو شرقی، تنها زبان سغدی زنده که در تاجیکستان بدان تکلم می شود.

یِغَنه، علی مُنیف

وزیر و دیوانی عثمانی (قرن13و14)

یغوث

نام بتی در عصر جاهلیت، ذکر شده در قرآن

یفرن، بنو

مهمترین شاخه طایفه بزرگ بربر زناته

یقطین بن موسی

از محدثان و کارگزاران عهد عباسی (قرن2)

یقظه

بحث عرفانی

یقین

اصطلاحی عرفانی - بحث قرآنی و حدیثی