جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

یَعْفُوریان

سلسله ای از امیران یمن که خود را از اخلاف تُبَّع می دانستند (قرن3و4).

یعقوب

از پیامبران

یعقوب برادعی

مؤسس فرقه یعقوبیان

یعقوب بن داوود

از وزرای مهدی عباسی (قرن2)

یعقوب بن شیبه

حافظ حدیث (قرن3)

یعقوب بن طارق

ستاره شناس عرب ایرانی تبار (قرن8)

یعقوب بن عمر مغربی

از رجال دولت بنی حفص

یعقوب بن کِلِسّ --> ابن کِلّسِ، یعقوب بن یوسف

یعقوب بن لبید --> ملزوزی، ابوحاتم یعقوب بن لبید

یعقوب بیگ

از فرمانروایان آق قوینلو پسر اوزون حسن

یعقوب بیگ، محمد

حاکم کاشغر (قرن13)

یعقوب پاشا

پزشک و صاحب منصب دربار سلطان محمد فاتح (قرن9)

یعقوب خان

از رجال دوره ناصری و پدر میرزا ملکم خان ناظم الدوله (قرن13)

یعقوب لیث

مؤسس سلسله صفاریان (قرن3)

یعقوبی، احمد بن اسحاق

مورخ و جغرافی دان مسلمان (قرن3)