جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

یساول --> قراول

یسوعیان --> ژزوئیت ها

یَسَوی، احمد

صوفی و از مشایخ خوارزم، شاعر و مؤسس طریقت یسویه (قرن6)

یسویه

طریقه ای صوفیانه پیرو احمد یسوی

یَشْب

از احجار کریمه

یشت ها --> اوستا

یَشْرُطی، علی بن احمد --> شاذلیه

یَشْکُری، عبدالسلام بن هاشم

شورشی الجزیره علیه مهدی عباسی (قرن2)

یشکری وائلی --> حارث بن حَلِزّه

یشم --> یَشْب

یِشیل ایرماق

رودخانه ای در آسیای صغیر

یِشیل کوی

روستایی در استانبول در کنار دریای مرمره، محل انعقاد پیمان سن استفانو

یعته، علی

رجل سیاسی مراکشی (قرن14)

یَعْرُب

- یَعْرُب ابن قحطان ابن هود، نواده هود پیامبر، سلف پادشاهان حمیر، سلاطین اسطوره ای یمن - یَعْرُب بن مالک، سلف خاندان یَعْرُبی عمان (قرن11 و12)

یعربیان

سلسله ای از ائمه عمان (قرن12)