جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

یزید بسطامی --> بایزید بسطامی، طیفور بن عیسی

یزید بن ابی سفیان

از صحابه

یزید بن حاتم المهلب --> مهلبیان

یزید بن دینار

از فرمانروایان عهد بنی امیه (قرن1)

یزید بن زُرَیع

ابومعاویه، محدث اهل بصره (قرن2)

یزید بن طَثَریه

شاعر غزلسرای عرب (قرن2)

یزید بن عبدالملک

خلیفه اموی (قرن1)

یزید بن مزید شیبانی

از حکام عرب (قرن2)

یزید بن معاویه

از خلفای بنی امیه و شاعر (قرن1)

یزید بن مُفَرِغ

شاعر عرب (قرن1)

یزید بن مُهَلّب

والی خراسان در عهد امویان (قرن1)

یزید بن ولید

از خلفای اموی (قرن1و2)

یزیدی، یحیی بن مبارک --> یحیی بن مبارک یزیدی

یزیدیه

نام مذهب قبیله ای کرد

یس، سوره

سی و ششمین سوره قرآن