جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

یزد

شهر و استان یزد - یزد، مسجد جامع: مسجدی بجای مانده از دوره ایلخانی

یزدان

به معنای "خدا"، تحول معنایی یزدان نزد زرتشتیان، مانویان و در فارسی امروز

یزدانشیر --> بدرخانی

(ارجاع پیشنهاد گروه تاریخ 74/3/20)

یزدانی، میرزا عبدالوهاب

خوشنویس و ادیب ایرانی (قرن13و14)

یزدخواست --> ایزدخواست

یزدگرد

نام سه تن از پادشاهان ساسانی

یزدی، حسن بن علی

واعظ امامی (قرن13)

یزدی، سید احمد اردکانی --> اردکانی، احمد بن محمد

یزدی، شرف الدین علی بن شمس الدین --> شرف الدین علی یزدی

یزدی، محمد رضا

عالم دوره قاجار و مؤلف "منقول الرضائی"

یزدی، ملا عبدالله

فیلسوف، صاحب "حاشیه بر تهذیب المنطق" (قرن10)

یزدی، ملامحمد باقر

ریاضیدان ایرانی دوره صفویه(قرن11)

یزدی بندی --> کاربندی

یَزغُلامی، گویش --> پامیر، زبانها و گویشها

یَزَن

قبیله ای متنفذ در حضرموت در قبل از اسلام