جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

یحیی بن سرافیون --> ابن سَرافیون

یحیی بن سعدون

عالم در قرائت، حدیث و لغت (قرن5و6)

یحیی بن سعید قطان

عالم رجال و حدیث اهل بصره (قرن2)

یحیی بن عبدالله

رهبر شورش در دیلم و امام زیدی (قرن2)

یحیی بن عدی

فیلسوف، حکیم، متکلم و منطقی معروف نصرانی و از شارحان ارسطو (قرن3و4)

یحیی بن ماسویه --> ابن ماسویه

یحیی بن مبارک یزیدی

راوی قرائت ابوعمرو بن علاء بصری (قرن2)

یحیی بن محمد

"المنصور المتوکل"، امام زیدی و نخستین حاکم پادشاهی متوکلی یمن (قرن13و14)

یحیی بن معاذ

عارف، محدث و واعظ معروف (قرن3)

یحیی بن مَعین

محدث (قرن2و3)

یحیی بن یحیی لیثی

فقیه قرطبی، از بنو ابی عیسی (قرن3)

یحیی بن یعمر

تابعی، قاضی مرو و اولین کسی که قرآن را منقوط کرد (قرن1)

یحیی بیگ دوقه کین زاده --> طاشلیجه لی یحیی

یحیی جمالی صوفی

خوشنویس ایرانی دوره ایلخانی(قرن8)

یحیی حقّی

نویسنده مصری (قرن14)