جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

یتیمة الدهر

"یتیمة الدهر فی محاسن اهل العصر" کتابی به عربی در باب شعرا و ادبای عربی نویس از ابومنصور ثعالبی (قرن4و5)

یتیم خانه --> دارالایتام

یثرب --> مدینه

یثربی کاشانی، علی

فقیه امامی (قرن14)

یحصبی، عیاض بن موسی --> قاضی عِیاض بن موسی

یحیی (1)

نام یکی از صالحان که ذکر او در قرآن آمده است.

یحیی، امام

امام یمن و رئیس فرقه شیعیان یمن

یحیی بن آدم بن سلیمان

از ثقات حدیث و اهل کوفه مکنّی به ابوذکریه (قرن2)

یحیی بن احمد کاشانی --> کاشانی، عمادالدین یحیی

یحیی بن اکثم

"ابومحمد المروزی التمیمی"، فقیه، قاضی و مشاور خلفای عباسی (قرن3)

یحیی بن بطریق

از مترجمان مهم متون یونانی درعصر مأمون (قرن2)

یحیی بن پیرعلی

شاعر و متکلم عثمانی (قرن10) - همان نوعی، یحیی است و از نظر ادبیات حذف است-

یحیی بن حمزه علوی

فاضل و امام زیدی، عالم بدیع (قرن7و8)

یحیی بن خالد --> برمکیان

یحیی بن زید --> زیدیّه