جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

احمد الهیبة

رهبر مذهبی جنوب مراکش و از مدعیان تخت و تاج شریفیان (قرن14)

احمد امین --> امین، احمد

احمد اول

چهاردهمین سلطان عثمانی (قرن11)

احمد اول -->

احمد بابا --> تنبکتی، احمد بابا

احمد بادی افندی

مورخ و خطاط عثمانی (قرن13و14)

احمد بای

دهمین حکمران سلسله حسینیان یا بایهای تونس (قرن12)

احمد بن ابان --> ابن سیّد، احمد بن أبان

احمد بن ابوشجاع --> معزالدولۀ دیلمی

احمد بن ابی الحواری

از نخستین صوفیان (قرن3)

احمد بن ابی بکر --> چَغانیان (2)

احمد بن ابی خالد احول

دبیر و وزیر نامدار عصر مامون عباسی (قرن 2و3)

احمد بن ابی دؤاد، ابو عبدالله

قاضی معتزله ای (قرن2)

احمد بن ابی سعید

پسر سلطان ابوسعید گورکانی که پس از مرگ پدر در سمرقند به حکومت نشست (قرن 9و10)

احمد بن ابی طاهر طیفور --> ابن ابی طاهر طیفور، احمد