جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

یاقوتیه، مدرسه و گنبد

مدرسه ای قدیمی مربوط به دوره الجایتو در ارزروم (قرن7و8)

یاکند --> یاقوت

یاکوب، گئورگ

خاورشناس آلمانی،استاد فقه اللغه (قرن13و14)

یام (1)

- نام قبیله ای در عربستان - کوهی در یمن

یام (2)

نظام پستی در دوره مغول

یان، کارل امیل اوسکار

خاورشناس هلندی، ایرانشناس و محقق در زمینه تاریخ ایران (قرن14)

یانس، ابوالفتح ناصر

چهارمین وزیر ارمنی مسلمان شده فاطمیان

یانگ زنگ شین

سیاستمدار مسلمان و حاکم ایالت سین کیانگ (قرن13و14)

یانیه

شهری در یونان

یاوری، حسین

نوازنده ایرانی نی(قرن14)

یبروح الصنم --> مِهرگیاه

یَبرین

ریگستانی نزدیک یمامه و آن را ابرین هم گویند.

یبغو

از مقامهای دیوانی تحت امر وزیر در دوره قراختاییان

یپرم خان

از مبارزین مشروطه طلب ایران و از سپاهیان محمد ولیخان سپهداراعظم در فتح تهران (قرن13)

یتیم

احکام فقهی و توصیه های اخلاقی درباره یتیم