جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

هود، سوره

نام یازدهمین سوره قرآن

هودَج --> کجاوه

هو دنگ جو

عالم و بنیانگذار آموزش مسجدی در بین مسلمانان چین که پایه های گسترش آموزش نظام مند را استوار ساخت (قرن10)

هودیان

خانواده ای عرب تبار از حکام سرقسطه در اسپانیا (قرن5 و6) - ابوجعفر احمد اول - ابوعامر یوسف بن احمد - ابوجعفر احمد دوم - ابومروان عبدالملک -ابوجعفر احمد سوم

هورامان --> اورامان

هُورتُن، ماکس

مستشرق آلمانی، متتبع در فلسفه و کلام اسلامی (قرن13و14)

هورقلیا

عالم مثال که عالمی میان جسمانیات و مجردات است.

هوروویتس، ژوزف

خاور شناس آلمانی، متخصص در اسلام شناسی (قرن14)

هوسا، زبان

عضوی از خانواده زبانهای چادی

هُوسَم --> رودسر

هوسمی، حسین بن حسن

فقیه و عالم زیدی ایرانی (قرن5)

هوسمی، محمد بن یعقوب

عالم و فقیه زیدی (قرن5)

هو سونگ شَن

از رهبران نهضت اخوان (موسس آن، ما ون فو) که نقش مهمی در تغییر رویکرد سیاسی نهضت اخوان داشت (قرن 13و14).

هوسه

عنوان مردمانی در شمال نیجریه

هوشنگ

پادشاه اسطوره ای ایران، نوه کیومرث