جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

هو

از اسماء الحسنی

هوآی شنگ، مسجد

قدیمی ترین مسجد چین از قرن اول هجری در کانتون

هوار، کلمان

مستشرق فرانسوی، متخصص در تاریخ، جغرافیا و ادبیات و هنرهای اسلامی (قرن13و14)

هُوّاره

نام مردمان بربر

هواری، عبدالسلام بن محمد

فقیه و قاضی مالکی مغربی (قرن13و14)

هواری، هود بن محکّم

مفسر اباضی، صاحب تفسیر (قرن 3)

هوازِن

طایفه یا گروهی بزرگ از طوایف شمال عربستان

هوا محل

از آثار زیبای معماری دوره گورکانی در هند واقع در جیپور (قرن12)

هواوینی، نجیب

خطاط مصری (قرن14)

هوبره

پرنده ای بومی بیابانها و دشتهای نیمه بیابانی و خشک

هوبشمان، هاینریش

مستشرق آلمانی که در زمینهء زبانهای ایرانی و متون اوستایی کار کرده است (قرن14)

هوپ هوپ نامه --> صابر طاهرزاده، علی اکبر

هوتسما، مارتینوس

خاورشناس هلندی، سردبیر دایرة المعارف اسلامی لیدن (قرن14)

هوتم اشنایدر، سر آلبرت

ایرانشناس اتریشی، مهندس و مأمور حکومتی دولت ایران در دورهء قاجار (قرن13و14)

هود

پیغمبری که بر قوم عاد مبعوث بود.