جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

هند شرقی آلمان، کمپانی --> ایران و آلمان، روابط

هند شرقی فرانسه، کمپانی

شرکتی که در 1664 برای توسعه روابط تجاری فرانسه با شرق تأسیس شد.

هندو

بزرگترین گروه مذهبی هندوستان

هندو اروپایی، زبانها

نام گروه مهمی از زبانهای موجود در دنیا که زبان نژاد هندواروپایی بوده و زبانهای بسیاری از آن مشتق شده اند.

هندوانه

گیاه بالارونده یکساله، از تیره خیاریان

هندو ایرانی، زبانها

شاخه ای از زبانهای هند و اروپایی که شامل زبانهای رایج و نیز متروک ایران، هندوستان، افغانستان، پاکستان، ترکستان و قفقاز می شود.

هندوچین

منطقه ای در جنوب شرقی آسیا

هندوستان --> هند، مسلمانان

هندوستانی، زبان --> اردو، زبان و ادبیات

هندوشاه نخجوانی

از منشیان و مؤلفان معروف فارسی (قرن7و8)

هندوشاهیان

از سلسله های بومی شمال هند (قرن4و5)

هندوکش

رشته کوهی در آسیای مرکزی

هندی ( سبک شعر) --> سبک/ سبک شناسی

هندی، حسین بن باقر

فقیه و عالم امامی نجفی (قرن14)

هندی، رحمت الله بن خلیل الرحمان

عالم دینی مکی (قرن13)