جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

احکام نجوم

استنباطهایی درباره احوال اشخاص و عالم و تعیین اوقات سعد و نحس بر اساس اجرام آسمانی

احلام --> خواب

احمد

یکی از نامهای حضرت رسول

احمد، اقبال

روزنامه نگار و نویسنده ضد جنگ پاکستانی (قرن 15)

احمد، زکریا

آهنگساز مصری (قرن14)

احمدآباد

شهری در گجرات - احمدآباد، جامع

احمدآباد، قلعه

قلعه ای در روستای نظرآباد قزوین

احمد احسان --> احسان، احمد

احمد اسعد پاشا

صدراعظم عثمانی در دوره سلطان عبدالعزیز (قرن13)

احمد البدوی --> بدوی، احمد بن علی

احمد البکّائی الکُنتی

رهبر سیاسی - مذهبی سودان (قرن13)

احمد العباس --> سعدیان

احمد المجاهد --> احمد گران

احمد المنصور

سلطان فاس و ششمین پادشاه سلسله سعدیان مراکش (قرن10و11)

احمد الهادی

نویسنده مالایایی صاحب نخستین رمانهای مالایایی (قرن14)