جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

همسایه --> جار(1)

همسران پیامبر

مباحث قرآنی، احکام خاص ایشان و آراء خاورشناسان

همکا

نویسنده مالایایی (قرن14)

همکاری اسلامی، سازمان --> سازمان همکاری اسلامی

همکاری اقتصادی، سازمان --> سازمان همکاری اقتصادی (اِکو)

هنا/ هناوی

طایفه ای اسکان یافته در عمان

هِنتاته

اتحادیه معروف طوایف بربر در مرکز مراکش

هند، اقیانوس

سومین اقیانوس زمین از حیث وسعت

هند، مسلمانان

شبه قاره هند و بررسی وضعیت کمی و کیفی مسلمانان در هند - حوزه علمیه هند

هندبا --> کاسنی

هند بنت الخُس --> بِنت الخُسّ

هند بنت عتبه

همسر ابوسفیان و مادر معاویه (قرن1)

هندرابی

از جزایر خلیج فارس

هندسه، علم

شاخه ای از ریاضیات مربوط به خواص و اندازه گیری و نسبتهای میان خطوط و زوایا و سطوح و حجمها که در آن روشهای اقلیدس بکار می رفته است.

هند شرقی، کمپانی

کمپانی های خارجی سیاسی- تجاری در هند