جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

همدانی، حاج آقا رضا

فقیه و متکلم امامی (قرن13و14)

همدانی، ظهیرالدین ابراهیم

حکیم، صوفی و متکلم امامی (قرن10و11)

همدانی، عبدالصمد

فقیه و صوفی نعمت اللهی (قرن13)

همدانی، علی بن ابوبکر

فقیه و محدث شافعی (قرن6)

همدانی، علی خان

ریاضی دان ایرانی (قرن14)

همدانی، عین القضاه --> عین القضاة همدانی

همدانی، ملا حسین قلی

صاحب تقریرات و نیز تذکره المتقین (قرن 14)

همدانی، میرسیدعلی --> میرسید علی همدانی

همدانی، یوسف --> خواجه یوسف همدانی

هَمْدانیان

خاندان حاکم بر صنعا و متعلقات آن (قرن5و6)

همدرد، بنیاد --> بنیاد ملی همدرد

همدرد اسلامیکوس

فصلنامه انگلیسی زبان درباره مطالعات اسلامی که در سال 1978در پاکستان تأسیس شد.

همزه

نخستین حرف از الفبای خط عربی

همزه، سوره

نام صد و چهارمین سوره قرآن

هُمس --> حِمص