جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

هلال الصابی --> صابی، خاندان

هلال بن یحیی

فقیه حنفی بصری (قرن3)

هلال خصیب

اصطلاحی برای پنج کشور خاورمیانه

هلالی، سلیم بن قیس --> سُلَیم بن قیس هلالی

هلالی جغتایی، بدرالدین

شاعر ایرانی (قرن9)

هلمند --> هیرمند

هلند، مسلمانان

کشوری در غرب اروپا - بررسی وضعیت کمی و کیفی مسلمانان هلند

هلّه --> شاپور، رود

هلیلان

ناحیه ای تاریخی در باختران

هلیل رود

رودی در استان کرمان

هلیله

میوه درختی از تیره بادامیان و بومی مناطق حارّه که مصرف طبّی دارد.

هلیم

از غذاهای سنتی ایران که با گوشت و گندم یا بلغور پخته می‌شود.

همام بن یوسف --> هُوّاره

همام تبریزی

شاعر عهد ایلخانی (قرن7و8)

همای شیرازی، رضاقلی

شاعر و ادیب ایرانی (قرن13)