جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

هزل

سخنانی خنده آور و طنز، که به قصد شوخی و انبساط خاطر یا انتقاد از موضوعات اخلاقی و اجتماعی و جز اینها، گفته یا نوشته می شود.

هژیر، عبدالحسین

رجل سیاسی و نخست وزیر ایران (قرن14)

هشام اول

دومین خلیفه از سللسه امویان اندلس (قرن2)

هشام بن حکم

مهمترین متکلم امامی در زمان امام جعفر صادق و امام موسی کاظم (قرن2)

هشام بن سالم جوالیقی

متکلم امامی کوفی (قرن2)

هشام بن عبدالملک

دهمین خلیفه اموی (قرن2)

هشام بن عبیدالله

فقیه و محدث حنفی (قرن3)

هشام بن عمار

محدث، یکی از دو راوی قرائت ابن عامر، از قراء سبعه (قرن3)

هشام بن عمرو فوطی --> فُوَطی، هشام بن عمرو

هشام بن محمد کلبی --> کلبی، خاندان

هشام دوم

الموید بالله، خلیفه اموی قرطبه (قرن4و5)

هشام سوم --> امویان اندلس

هشت بهشت، کاخ

از بناهای زیبای دوره صفوی - اصفهان - تبریز

هشتپر

شهری در شهرستان طوالش

هشترخان --> آستاراخان