جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

هریس

شهری در آذربایجان شرقی

هزاراسب بن ابوطاهر --> اتابکان لرستان

هزار اسپ

نام شهری در کنار رود جیحون در خوارزم

هزاراسپیان --> اتابکان لرستان

هزارپاره، احمد پاشا

از وزرای سلطان ابراهیم (قرن11)

هزار جریب

ناحیه ای در مازندران

هزار جریبی، شیخ محمدحسن --> نائینی، میرزا محمد حسین

هِزارغْرَد

نام عثمانی برای رازگراد در شمال شرقی بلغارستان

هزار فن --> حسین هزارفن

هزار و یکشب

مهمترین مجموعه داستانی عربی در افسانه ها و قصه های عامیانه که در ادبیات شرق و غرب تأثیر بسیار داشته است. - نسخهء مصور موجود در کاخ گلستان

هزاره (1)

نام منطقه ای در پاکستان

هزاره (2)

طایفه‌ای در افغانستان از شاخه‌های چهاراویماق

هزاره جات

منطقه ای کوهستانی در مرکز افغانستان در برگیرنده چندین استان

هزاوه

از آبادیهای قدیمی در فراهان که در گذشته اهمیت زیادی داشته است.

هَزَج، بحر --> عَرُوض