جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

هدیه

رسم تقدیم پیشکش و سوغات - دوران خلفا - ممالیک مصر - در غرب - در ایران - در عثمانی

هُذَلی، یوسف بن علی

عالم قرائت مغربی (قرن5)

هذلیّون

در اصطلاح ادبیات عرب، شعرایی که از قبیله هذیل بودند.

هُذَیل

طایفه ای در شمال عربستان بین مکه و طائف

هرات (1)

شهر و منطقه ای در غرب افغانستان - هرات، مسجد جامع: از مساجد قرن 6 در هرات

هرات (2) --> خاتم (1)

هرات، قضیه

قضیه هرات و جنگهایی در دوره قاجار برای بازگرفتن هرات از افاغنه

هرات، مکتب

یکی از مکاتب نقاشی ایرانی که در دوره تیموری پایه گذاری شد.

هرات و مروست --> خاتم (1)

هراز

رودی در شمال ایران

هربرت، سِر توماس

سیّاح و نویسنده انگلیسی در اواخر سلطنت شاه عباس (قرن11)

هرتسفلد، ارنست

باستانشناس و ایرانشناس آلمانی (قرن14)

هرتسل، تئودور

پدر صهیونیسم و از بنیانگذاران اسرائیل (قرن13و14)

هرثمة بن اَعین

فرمانده و حاکم دوره عباسی درفلسطین، افریقیه و خراسان (قرن2)

هَرَر

مرکز بزرگترین استان حبشه