جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

هبه (1)

اصطلاح فقهی - در قانون حنفی و شافعی - در قانون مالکی - در قانون حنبلی

هبه (2) --> هدیه

هَبیر، جنگ --> قرمطیان

هَترا --> الحَضْر

هجاء/هجو

نوعی شعر غنایی بر پایه نقد گزنده و دردآور که گاهی به دشنام‌گویی یا ریشخند مسخره‌آمیز می انجامد. - در ادبیات فارسی - در ادبیات ترکی - در اردو

هَجَر --> اَحساء

هِجَر/ هِجرَه

آبادیهایی که عبدالعزیز بن عبدالرحمان آل سعود سلطان نجد برای تشویق اسکان یافتن بدویهای عربستان سعودی در نخستین ربع قرن حاضر تأسیس کرد.

هجران --> هَجَرَین

هجرت

اصطلاح و دیدگاه قرآنی درباره هجرت، موارد ضرورت، ارزش هجرت، تعرّب بعدالهجرة

هجری تفرشی

تخلص چند شاعر از یک خانواده که معروفترین آنها صادق هجری است (قرن12)

هَجَرَین

شهری در حضرموت در منطقه ای کوهستانی به همین نام

هُجَریّه

نام طایفه و محلی در یمن

هجو --> هجاء/هجو

هُجویری، علی بن عثمان

عارف و نویسنده ایرانی مؤلف کتاب کشف المحجوب (قرن5)

هجیمی، خالد بن حارث

محدث بصری (قرن2)