جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

هامون پوزه --> سیستان، دریاچه

هامون صابری --> سیستان، دریاچه

هامون هیرمند --> سیستان، دریاچه

هانْسَوی، جمال الدین

صوفی طریقت چشتیه هند، صاحب دیوانی به فارسی (قرن6 و7)

هانسی

شهری در پنجاب هند

هانوی، جوناس

بازرگان انگلیسی که به ایران مسافرت کرد و تعدادی سفرنامه از دوره نادرشاه از او باقی است(قرن12)

هانیبال، علی

محقق ایرانی متولد روسیه، مؤسس اولین مجله مردم شناسی در ایران و پژوهشگر فولکلور ایران (قرن14)

هانی بن عروه مرادی

حاکم یمنی کوفه (قرن1)

هَباء

واژه قرآنی با کاربردی در حدیث و عرفان

هبة الله بن حسین بغدادی --> بدیع اسطرلابی، بدیع الزمان ابوالقاسم هّبة الله بن حسین

هبة الله بن سلامه

مفسر بغدادی (قرن5)

هبةالله بن محمد

وزیر شیعه مذهب خلیفه المستظهر بالله عباسی (قرن6)

هبط

منطقه ای در مراکش

هُبل

نام یکی از بت های عربستان که در خانه کعبه جای داشت.

هبوط

بحث قرآنی و تفسیری درباره هبوط آدم و حوا