جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

هاشم محمد بغدادی

خطاط عراقی (قرن14)

هاشمی، احمد بن ابراهیم

ادیب، نویسنده و معلم مصری (قرن14)

هاشمی، خاندان

خاندان سلطنتی در حجاز، عراق و اردن (قرن14)

هاشمی، طه بن سلیمان

سیاستمدار عراقی در دوره پادشاهی عراق (قرن14)

هاشمی، محمد بن احمد

صوفی و متکلم الجزایری (قرن13و14)

هاشمی، یاسین حلمی پاشا

سیاستمدار و نخست وزیر عراق (قرن14)

هاشمیان

خاندان شریف های حسنی مکّه (ازقرن4تا14)

هاشمی سندیلوی، احمد علی

شاعر و تذکره نویس فارسیگوی هندی (قرن12و13)

هاشمیه (1)

عنوان پیروان عباسیان در قرون دوم و سوم

هاشمیّه (2)

مرکز اداری عباسیان قبل از ساخته شدن بغداد

هاله

حلقه روشنی که در هوای ابری، بر اثر انکسار نور در بلورهای یخ ابر بر گرد ماه یا خورشید تشکیل می شود.

هالیِکارناس بالیقچیسی

تخلص "جواد شاکر"، نویسنده ترک (قرن13و14)

هامر-پورگشتال، یوزف فون

خاورشناس اتریشی، متخصص در تاریخ عثمانی (قرن12و13)

هاملی، ابوبکر بن علی

فقیه حنفی یمنی (قرن8)

هامون، موسی

پزشک یهودیِ سلیمان اوّل (قرن10)