جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

وهاب، احمد

از علمای اصلاح طلب و مبارز اندونزی (قرن14)

وهاب زاده، بختیار

شاعر پرآوازه آذربایجان و سراینده اشعار فارسی و ترکی(قرن14و15)

وهابیان --> وهابیت

وهابیت

فرقه حنبلی با گرایش سلفی که محمد بن عبدالوهاب در اوایل قرن 13 در نجد بنیان گذاشت.

وَهْبْ، بنو

خانواده ای دیوانی در خدمت عباسیان در قرن سوم و چهارم. 1- سلیمان بن وهب، وزیر مأمون 2- عبیدالله بن سلیمان، وزیرالمعتمد 3- قاسم بن عبیدالله، وزیرالمکتفی 4- حسین بن قاسم، وزیر المکتفی 5- محمدبن قاسم، وزیر قاهر

وهب بن منبه

تابعی، نخستین کسی که در تاریخ اسلام تاریخ و قصص نوشت (قرن1و2)

وهبی سیدی، حسین --> سید وهبی

وهبیه، آل

قبیله بزرگ عمانی در جبل اخضر

وهران

شهری در الجزایر

وهرانی، علی بن عبدالله

خطیب، مفسّر و مؤلف دمشقی (قرن6و7)

وهرانی، محمد بن محرز

ادیب و نثر نویس عرب(قرن6)

وَهرِز

"ابن به آفرید"، لقب سردار انوشیروان در جنگ با حبشیان در یمن

وهسودان بن محمد بن مسافر --> مسافریان

ویجیانگر

شهری در هند

ویچه کنتیه

اثری از بهاسکره در علم جبر (قرن12)