جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ولید بن هشام

شورشی اموی و از نزدیکان هشام "المؤید"اموی (قرن1)

ولید بن یزید

"ولید دوم"، خلیفه اموی (قرن2)

ولی دکنی

شاعر هندی (قرن12)

ولی دکنی

شاعر اردوزبان (قرن12)

وَلیْ سونگو

یا "ولی سانگا/ولی سنگا" اولیای نه گانه که به عنوان بنیان گذاران اسلام در جاوه دارای اهمیت و شهرت هستند.

ولیعهد

عنوان کسی که قبل از فوت شاه برای جانشینی وی تعیین می شود.

ولی محمدخان لغاری

منصبدار در سند و مؤلف چندین کتب فارسی

ولیمه

از رسوم اطعام که در مهمانیها، عروسیها و... داده می شود.

ونائی، علی بن عبدالبر

فقیه و عالم شافعی مصری (قرن12و13)

ونسینک، ارند یان

شرقشناس هلندی (قرن13و14)

ونشریسی

نسبتی افرادی از سرزمین ونشریس در الجزایر: - ابوالعباس احمد، فقیه مالکی (قرن9) - ابومحمد عبدالواحد، قاضی و مفتی (قرن10)

ونک --> سمیرم

ونّی، حسین بن محمد

عالم فقه و فرائض (قرن5)

وورغون، صمد

شاعر و درام نویس آذربایجانی (قرن14)

الوهاب

از اسماء الحسنی