جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ولتای علیا --> بورکینافاسو

ولدالشفیق

کتابی درباره اواخر سلطنت سلجوقیان (قرن8)

ولف، فریتس

خاورشناس آلمانی و مؤلف "فرهنگ شاهنامه فردوسی" (قرن13و14)

ولفسن، هری اوستین

شرقشناس و محقق در کلام اسلامی

ولوالج

شهری تاریخی در طخارستان، هم اکنون واقع در افغانستان

ولوالیجی، عبدالرشید بن ابی حنیفه

فقیه حنفی (قرن6)

ولهاوزن، یولیوس

شرقشناس آلمانی، محقق درباره حافظ (قرن13و14)

ولی --> اولیاءالله؛ولایت (1)

الولی

از اسماء الحسنی

ولی الله دهلوی --> شاه ولی الله دهلوی

ولید بن طریف تغلیبی

از خوارج زمان هارون الرشید (قرن2)

ولید بن عبدالملک

"ولید اول"، ششمین خلیفه اموی (قرن1)

ولید بن عتبه

از امرا و والیان اموی (قرن1)

ولید بن عقبه

از والیان زمان عثمان (قرن1)

ولید بن مغیره

"ابن عبدالله بن عمربن مخزوم"، از مخالفان پیامبر (ص)