جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

وکیل

از مناصب اجتماعی به معنای کسی که کاری به او واگذار شود.

الوکیل

از اسماء الحسنی

وکیل، مجموعه

مجموعه ای شامل بازار، مسجد و حمام مربوط به دوره زندیه در شیراز( قرن13)

وکیل الرعایا --> کریم خان زند

وکیل السلطنه

از مناصب دوره صفویه و افشاریه، کسی که به نام پادشاه امور مملکت را اداره می کرده است.

وکیل الملک نوری، محمد اسماعیل خان

از رجال دوره قاجار، حاکم کرمان (قرن13)

ولاء

نوعی پیوستگی و دوستی بین فرد یا خانواده ای غیرعرب از موالی با قبیله ای عربی در دوره اسلامی -آثار و احکام خاص در فقه

وَلاته

شهری قدیمی و مهم در صحرا، هم اکنون محل شهر کوچکی در موریتانی

ولاده بنت محمد بن عبدالرحمان

دختر خلیفه مستکفی بالله،ادیب و شاعره عرب (قرن5)

ولایت (1)

- بحثهای کلامی - بحثهای عرفانی - احکام ولایت و شرایط ولی در فقه - بحثهای قرآنی و حدیثی از منظر شیعه

ولایت (2)

از تقسیمات جغرافیایی

ولایت (3)

شهری در شهرستان کنگان در استان بوشهر

ولایت، آیه

آیه ای در قرآن که بیشتر مفسران عقیده دارند که شان نزول آن حضرت علی (ع) بوده است

ولایت فقیه

نظریه ای درباره حکومت در اسلام

ولبه

شهری در اندلس