جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

وقار شیرازی، میرزا احمد

شاعر ایرانی عصر قاجار (قرن13)

وقایع اتفاقیه --> روزنامه وقایع اتفاقیه

وقایع نگار

از مناصب دیوانی در دربار عثمانی به معنای مورخ

وقایع نگار، ابراهیم

ادیب ایرانی (قرن13)

وقایع نگاری

بررسی وقایع نگاری در ایران به ویژه در زمان قاجار

وقت

- بحث قرآنی - اصطلاح عرفانی - بحث فقهی درباره وقت نماز یا عبادات دیگر

وقف

اصطلاحی به معنای حبس عین ملک و بخشیدن منافع آن به غیر - در ایران - در سرزمینهای عربی - در سوریه - در عثمانی

وقف (اصطلاحی در عروض) --> عَرُوض

وقف و ابتدا

اصطلاحی در قرائت

وقواق

در آثار جغرافیدانان مسلمان - جزایر وقواق جنوبی یا وقواق آفریقا - جزایر وقواق شرق یا وقواق چین - درخت واق واق - میوه افسانه ای درخت واق واق

وقوع، مکتب

مکتبی در شعر فارسی

وقوف --> عرفات؛حَجّ

وکالت

اصطلاح فقهی و حقوقی

وکیع، محمد بن خلف

مورخ، محدث و جغرافیدان (قرن4)

وکیع بن جرّاح

محدث مشهور عراقی (قرن2)