جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

وطن

سرزمین پدری و زادگاه - مفهوم آن در اسلام - حقوق و احکام فقهی آن

الوطنی، حزب

از احزاب مصر که توسط سید جمال تأسیس شد.

وطواط، رشیدالدین --> رشیدالدین وطواط

وظیفه

اصطلاح دیوانی و مالی به معنای مقرری

وعد و وعید

از مباحث کلامی و محل مناقشه در میان فرق اسلامی، بویژه آرای معتزلیان در این باب

وعظ

پند دادن به عامه و ترغیب ایشان به اعمال نیک و نهی از اعمال بد

وفا (2)

اصطلاح عرفانی

وفادار، مجید

نوازنده ویلن و آهنگساز ایرانی (قرن14)

وفد/وفود

به معنای "هیأت های نمایندگی"در صدر اسلام - در زمان پیامبر - در زمان خلفا

وفد، حزب

حزب سیاسی مصر که در 1919 به وسیله زغلول پاشا تأسیس شد.

وفرانی --> افرانی، محمد صغیر

وفسی، گویش

از گویشهای مرکزی ایران

وَفق

"مربع جادویی"، در ریاضیات و علوم غریبه

وفیات الاعیان --> ابن خَلّکان، احمد بن محمد

وفیق پاشا، احمد

فرهنگ نویس، مترجم و ادیب عثمانی (قرن13)